ALI KAHKESHAN

سه مکان مهم

ثروتمندی از پنجره اتاقش به بیرون نگاه کرد و مردی را دید که داخل سطل زباله ای را جست و جو میکند. گفت:

خدا رو شکر که فقیر نیستم .

مرد فقیر اطرافش را نگاه کرد و دیوانه ای با رفتار جنون آمیز را در خیابان دید و گفت :

خدا رو شکر دیوانه نیستم.

آن شخص دیوانه در خیابان آمبولانسی دید که بیماری را حمل میکرد. گفت:

خدا رو شکر بیمار نیستم.

فرد بیمار در بیمارستان جنازه ای دید که به سردخانه می‌برند. گفت:

خدا رو شکر زنده ام.

فقط یک مرد مرده نمی‌تواند از خدا تشکر کند.

چرا امروز از خدا تشکر نمی‌کنیم که یک روز دیگر به ما فرصت زندگی داده است ؟

به دیگران هم این را می‌گوییم تا بدانند خدا آن ها را هم دوست دارد ؟

 

زندگی

برای این که زندگی را بهتر بفهمیم باید به سه مکان برویم :

  1. بیمارستان
  2. زندان
  3. قبرستان

در بیمارستان می‌فهمید که هیچ چیز زیباتر از تندرستی نیست.

در زندان می‌بینید که آزادی گرانبها ترین دارایی شماست.

در قبرستان در می‌یابید که زندگی هیچ ارزشی ندارد. زمینی که امروز روی آن قدم می‌زنیم فردا سقف مان خواهد شد.

 

پس بیایید بابت همه چیز فروتن و سپاسگزار خداوند باشید.

 

 

اضافه کردن نظر

تماس با ما